4 Comments

Bánh vẽ để đớp tiền đầu tư chứ làm cái gì ra hồn

Expand full comment

Vì một Việt Nam bớt xạo lol

câu này nghĩa là sao anh.

Expand full comment