3 Comments

Bánh vẽ để đớp tiền đầu tư chứ làm cái gì ra hồn

Expand full comment

Vì một Việt Nam bớt xạo lol

câu này nghĩa là sao anh.

Expand full comment

Ý của mr. Thái chắc là vì 01 VN bớt nổ & ngạo nghễ, LoL ( laugh out loud ) :-)

Expand full comment