2 Comments

Bằng tên ghi Đồng chí nữa là ae biết rồi đó :))

Expand full comment

haha đọc cái đoạn vong bí thư nhập không nhịn được cười bạn à

Expand full comment