4 Comments

Cầu chúc GS an nghỉ. Nghĩ về những bài viết, tư liệu và trang web của GS, làm sao nó được lưu giữ để mọi người vẫn có thể tìm đọc?

Expand full comment

Bác đi rồi không biết trang web sẽ ra sao

Expand full comment

Bác đi rồi không biết trang web sẽ ra sao

Expand full comment

Anh Thái đang nói về cái gì đấy!

Expand full comment